VÚMOP v.v.i. pomáhá řešit erozi půdy v Etiopii

VÚMOP v.v.i. v EtiopiiV roce 2014 se naše pracovnice zapojily do řešení projektu Zajištění udržitelných zdrojů obživy v Kedida Gamela v Etiopii, který je realizován Charitou ČR ve spolupráci s Charitami z Velké Británie (CAFOD), Skotska (SCIAF), Irska (Trocaire) a Etiopskou katolickou církví.

Projekt probíhá v Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR), jihozápadně od hlavního města Addis Ababy, konkrétně v kebelích (obcích) Taza Agara, Taza Garba a Keretchicho. Tato oblast patří v Etiopii mezi nejchudší. Vyznačuje se suchým podnebím, extenzivním zemědělstvím a rychle se rozšiřující erozí, při které dochází k značnému odnosu půdy, vzniku hlubokých strží a tím ke zmenšení plochy vhodné k zemědělství, na kterém jsou místní lidé závislí.

Výzkumná činnost ústavu zde byla zaměřena na objasnění příčin degradace půdy způsobenou převážně vodní erozí. Vybrané postižené lokality byly podrobeny důkladnému terénnímu výzkumu, při kterém byl zmapován současný stav lokalit, došlo k vyměření profilů svahů a strží, v rámci pedologického průzkumu byly odebrány porušené i neporušené vzorky půdy pro laboratorní analýzy, z půdních sond byly popsány vlastnosti půdy a následně proběhlo určení půdních typů.

Cílem studie je nastavit udržitelný způsob využívání půdy tak, aby se zabránilo jejímu dalšímu odnosu. Výsledkem budou doporučení rehabilitačních opatření na ochranu půdy a revitalizaci poškozených lokalit technického charakteru (gabiony, hrázky, terasy a další) a organizační opatření (volba vhodné vegetace – plodin, stromů, řešení systému přístupových cest, atd.). Součástí projektu je i návrh závlahových systémů.

Projekt směřuje ke kontinuální spolupráci s místními komunitami vedoucí k jejich postupné nezávislosti a samostatnosti v oblasti zabezpečení své vlastní potravinové soběstačnosti.