Mapové služby SOWAC-GIS

Geoportál SOWAC-GIS je webové rozhraní, které nabízí uživatelům přístup k tematickým projektům a aplikacím prezentujícím výsledky výzkumu, dalších a jiných činností ústavu. Nabízí platformu pro transfer těchto výsledků do praxe pro uživatele ze sféry vědy, státní správy, samosprávy, studia a nejširší veřejnosti. První verze geoportálu vznikla jako jeden z výsledků výzkumného záměru MZe již v roze 2006. Ucelená koncepce geoportálu vznikla v letech 2006 až 2008 v rámci řešení výzkumného záměru MZE0002704901, etapy Vývoj a implementace geografického informačního systému o půdě SOWAC-GIS.

Geoportál je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny na území České republiky a provozuje jej Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Cílem geoportálu je transfer nejaktuálnějších vědeckých poznatků do praxe. Geoportál nabízí informace v podobě mapových projektů a speciálních aplikací, z nichž některé jsou volně přístupné k nekomerčnímu využití, jiné jsou určeny pouzve registrovaným uživatelům.

Význam geoportálu z hlediska ústavu spočívá v tom, že základním účelem VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a informatiky vztahující se k těmto oborům. Nezbytnost zabývat se výzkumem a vývojem metod geografických informačních systémů vztahujících se k těmto oborům také vyplývá z toho, že ústav opírá své činnosti o rozsáhlou datovou základnu prostorových informací. Jedná se především o data Komplexního průzkumu půd a Celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek, u kterých provádí i jejich soustavnou aktualizaci.

Na rozvoji geoportálu, respektive jeho jednotlivých aplikací podílí především Ministerstvo zemědělství a Státní pozemkový úřad a samozřejmě pracovníci VÚMOP, v.v.i., kteří skrze geoportál zajištují transfer výsledků svých projektů do praxe.

V současné době geoportál SOWAC-GIS nabízí celou řadu informací v podobě digitálních map, specializovaných mapových aplikací, metadat a rozsáhlé datové báze o půdách, které jsou rozděleny do čtyř sekcí – Veřejné mapové projekty, Aplikace, Mapové projekty pro podporu výzkumu a Mapové projekty pro podporu další a jiné činnosti.

Geoportál SOWAC-GIS je dostupný na adrese https://geoportal.vumop.cz