Aktuality

Pozvánka: Možnosti adaptace na sucho - seminář k aplikaci Kalkulačka vláhové potřeby

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář k WEB-GISové aplikaci Kalkulačka vláhové potřeby, který se bude konat ve čtvrtek 31. října 2019 od 10:00 hodin, sál č. 400 v budově Ministerstva zemědělství v Praze.
Účast na semináři a občerstvení je zdarma. Zájemce o seminář žádáme o registraci ZDE:
 
 

Program semináře:

Úvodní slovo – Ing. Petr Jílek, doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.  - cca po 5 min 

Úvod ke kalkulačce vláhové potřeby (KVP) – Ing. Petr Fučík, Ph.D. - cca 10 min 

Popis a vysvětlení teoretických východisek KVP – Ing. Renata Duffková, Ph.D. - cca 20 min 
- Plodinový koeficient, referenční evapotranspirace, plodinová evapotranspirace 
- Použití a doplnění rovnice VB z Normy (ČSN 75 0434); stručné vysvětlení parametrů a koeficientů 
- Odvození kategorií vodního stresu pro vybrané plodiny

Management půdy pro optimalizaci půdní vláhy – Ing. Pavel Růžek, CSc. - cca 20 min 

Ukázka použití KVP – Ing. Jiří Holub, Ph.D. - cca 20 min 
- Stručně k programování a web-gisovému zpracování KVP 
- Použité vstupy, data a jejich rozlišení 
- Příklad pro výpočet VB pro několik PB s různými plodinami – příklad pro Hustopečsko 

Možnosti budoucího rozvoje KVP – Ing. Petr Fučík, Ph.D - cca 10 min 
- Podpora výběru lokalit pro diferencovaný management ZPF v různých měřítcích 
- Zohlednění umístění a stavu hydromelioračních zařízení ve vazbě na jejich stav, typ, atd. 
- Podklad některé návrhy v rámci KPÚ (vodohospodářská opatření) 
- Možnosti využití satelitních dat, meteodat – real-time odvozování Kc, atd. 
- Bilancování 

Diskuse

Celkem cca 120 minut

Pozvánka na workshop Metody monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

Srdečně Vás zveme k účasti na workshopu
Metody monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

pořádaném v rámci projektu NAZV QK1720289 s názvem: „Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod“, který se uskuteční
5. 9. 2019 od 10 hod. na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, místnost č. 400

 

Témata workshopu:
- Současný Monitoring eroze zemědělské půdy v ČR
- Možnosti identifikaci lokalit s nastalou erozní událostí
- Problematika popisu vodní eroze
- Možnosti využití Dálkového průzkumu země v oblasti erozních událostí
- Mobilní aplikace pro crowdsourcing a metodika sběru dat o erozních událostech
- Měření a vyhodnocování erodovaného a transportovaného materiálu
- Problematika identifikace srážek erozních událostí
- Aktuální metody zpracování půdy

 

Přednášející:

Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., Ing. Ivan Novotný, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Ing. Jiří Holub, Ph.D. [VÚMOP], Ing. František Pavlík, Ph.D. [SPÚ], Doc. Ing. Josef Krása, PhD. [ČVUT], RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. [ČHMÚ]   

Účast na workshopu je zdarma. Nutná je však registrace pomocí webového formuláře.

Kontakt pro případné dotazy: kapickajiriatvumopcz 

 

 

 

Vyšla nová publikace: Nauka o půdě

"Půda je nádherný přírodní útvar, útvar plný života. Přírodní útvar, který nás živí, útvar chránící vodu, kterou pijeme." - Klement Rejšek

 

Kniha Nauka o půdě autorů Prof. Ing. Klementa Rejška, CSc., profesora Ústavu geologie a pedologie Mendelovy univerzity v Brně, a Doc. Ing. Radima Váchy, PhD., ředitele Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., předkládá moderně pojatou syntézu vlastností a procesů v půdě na straně jedné a využívání a ochrany půdy na straně druhé. Daný koncept nauky o půdě je v české literatuře ojedinělý a reflektuje současný stupeň poznání tohoto důležitého oboru v současné světové literatuře.

Kniha je napsána pro velmi široký okruh čtenářů. Přáním autorů bylo, aby si v ní našli svůj předmět zájmu jak běžní majitelé polností, lesů a zahrádek, tak i vysokoškolští studenti a odborná veřejnost jako taková. S tímto cílem je pak kniha upravena jak co do obsahu, tak co do formy: ta je ostatně zajímavá použitím barevných fotografií, tabulkami a původními obrázky, ilustrujícími inspirativnost poznání dějů v „hlíně, z níž rostou rostliny“.

Přinášet aktuální pohled na nauku o půdě dnes nestačí: to, co je skutečně moderní a odpovídá třetímu tisíciletí je interdisciplinární pohled na interakci půdy a rostliny a to včetně ochrany půdy. A tento pohled musí být přitom prezentovaný tak, aby si něm své našli jak ti, co se o problematiku půdy dlouhodobě zajímají, tak i běžný čtenář, který by prostě jen rád věděl, co je například pravdy na tom, že když dlouhodobě nehnojí kompostem ze svého zahradního kompostéru, tak mu po pracném zalití jeho zahrádky půda takřka okamžitě vyschne. Odpovědi na tyto a desítky dalších podobných otázek přináší právě tato nová kniha.

Svým obsahem, významem, zaměřením kniha přispěje také i k současné problematice týkající se sucha, hospodaření s vláhou, půdou, ochranou půdního fondu.

- Popis vydavatele

Knihu je možné si vypůjčit v knihovně ústavu

Nebo zakoupit na stránce vydavatele.

 

Pozvánka na seminář Změny v hospodaření na ZPF v oblastech postiženým suchem

Celostátní síť pro venkov s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s.,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a MENDELU Brno

Vás srdečně zvou na seminář

Změny v hospodaření na ZPF v oblastech postiženým suchem,

který proběhne 20. května 2019

Místo: MENDELU, pavilon Q, sál Q01, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole

 

8:00 – 9:00 Prezence

9:00    Úvodní vystoupení zástupců SZIF/CSV, ČMKPÚ, VÚMOP, RAK JMK

Odborné přednášky:

9:15    Vývoj klimatu na Jižní Moravě

Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici

10:15   Hospodaření v území postižené suchem, zkušenosti z praxe

Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda představenstva a hospodář Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

11:15  Problematika vodní eroze, DZES 5, DZES 7 legislativa, výklad a povinnosti pro hospodáře, (poradenské pomůcky)

Ing. Martin Mistr, Ph.D., Výzkumný ústav ochrany a meliorací půdy, v.v.i

11:45  Půdoochranné technologie v oblastech postižených suchem

Ing. Antonín Šandera, Agro 2000 s.r.o.

12:15   Problematika větrné eroze v oblastech postižených suchem

Ing. Josef Kučera, Výzkumný ústav ochrany a meliorací půdy, v.v.i

12:45  Přestávka na oběd

Diskuze k tématu v rámci bilaterárních jednání

Předpokládané ukončení akce 13:30 hod.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pronájmy prostor, odborní lektoři, pohoštění pro účastníky. 

Registrace zájemců do 15. května 2019 na email: kotulanovabaratseznamcz

Za organizátory srdečně zvou:

Ing. Alexandra Vlčková, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.  Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
Ing. Dagmar Adámková, SZIF Brno, Celostátní síť pro venkov

„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz“.

 

Práce VÚMOP opět ve finále cen SDGs

Náš ústav se stal finalistou Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Letos soutěžíme s projektem Biomasa, který vznikl ve spolupráci s Česká zemědělská univerzita v Praze

Z medailonku: "Na zemědělské půdě se potkávají různé záměry v jejím využívání, které jsou často v konfliktu a jejich priorita není vždy jednoznačná. V souvislosti s využíváním biomasy jako obnovitelného zdroje energie se zvyšuje podíl plodin, které jsou erozně nebezpečné (např. kukuřice) nebo jsou spojené s nadužíváním glyfosátů (např. řepka). Nesprávné hospodaření má celou řadu závažných negativních dopadů na úrodnost půdy a její mimoprodukční funkce. Proto vznikl nástroj Biomasa, který umožňuje vyhodnocovat soulad nakládání s biomasou s principy trvalé udržitelnosti."
 
Veřejnost může pro nás hlasovat na stránkách soutěže: http://www.globalnicile.cz/vyzkumny-ustav-melioraci-ochrany-pudy/
 
Samotný projekt pak naleznete na stránce https://biomasa.vumop.cz/
 

 

 

Nové mapy hydrologických funkcí půd

V roce 2018 bylo ukončeno řešení projektu QJ1520026 „Optimalizace využívání zemědělské půdy z pohledu podpory infiltrace a retence vody s dopady na predikci sucha a povodní v podmínkách České republiky“. Hlavními výstupy byly celorepublikové mapy hydrologických funkcí půd – mapa retenční vodní kapacity (RVK=množství vody, které je půda schopná dlouhodobě zadržet), mapa využitelné vodní kapacity (VVK=objem vody dostupné pro rostliny) a mapa hydrologických skupin půd (HSP=schopnost půdy propouštět vodu). Tyto mapy nahrazují předchozí verzi map roku 2007 (Novák a kol., 2007), které již neodrážejí realitu krajiny v ČR.

Mapy vznikly s využitím stovek reálně naměřených dat a záznamů z polních měření, které byly provedeny v rámci řešení projektu. Využity byly ale také rozsáhlé databáze Oddělení pedologie ochrany půdy VÚMOP, v.v.i., které dále zpřesnily výsledné mapové vyjádření. Datovou bází tvořily především výsledky rozborů tzv. „neporušených“ půdních vzorků (Kopeckého válečků). Jedná se o vzorek půdy reprezentující půdu v neporušeném stavu, tedy se zachováním prostorového uspořádání, resp. pórového systému. Tyto vzorky byly odebírány z ornice i podorničí a výsledné mapové hodnoty konkrétní hydrologické funkce tak vycházely z parametrů celého půdního profilu a respektovaly také hloubku půdy, či melioraci (odvodnění) půdy.

Potvrzen byl předpoklad negativního vlivu utužení především na hodnotu VVK. V důsledku této degradace se mění poměr pórů v půdě, kdy se navyšuje množství pórů jemných (kapilárních), na úkor pórů hrubších (větších - nekapilární, semikapilární). Především u středně těžkých/těžkých půd se tímto však zvyšuje i bod vadnutí, tedy objem vody nedostupné rostlinám, neboť ty nejsou schopny z jemných pórů silně vázanou vodu využít. Proto byly pro některé naše nejúrodnější půdy stanoveny hodnoty VVK nižší, než se původně předpokládalo. Řešení projektu tak potvrdilo předpoklad, že modelování či odhad hydrologických funkcí pouze na podkladě vybraných půdních charakteristik (zrnitost atd.) nemusí vést k popisu skutečného stavu půdy a využití archivních dat tak nemusí přinášet reálná čísla o stavu půd v ČR z pohledu hydrologických funkcí.

Pro konkrétní využití jsou mapy dostupné v náhledové formě na Geoportálu VÚMOP. Pro projekční praxi, či jiné aplikační využití, je možné o mapy požádat prostřednictvím emailu pedologieatvumopcz.

Varovný systém lokálních přívalových povodní

Zástupci VÚMOP, v.v.i. se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (1.-5.10.2018) zúčastnili semináře na podporu exportu výsledků výzkumu do praxe. VUMOP a společnost ADCIS prezentovali Varovný systém lokálních přívalových povodní. Tento systém, založený na přímém  měření a vyhodnocení  infiltračního  potenciálu v aktuálních podmínkách blížící se srážky a real-time přenosu dat, umožňuje starostům obcí a lidem, zabývajícím se protipovodňovou ochranou, evakuovat včas ohrožené občany a zajistit majetek před poškozením či zničením.

Účelem prezentace bylo seznámit zástupce firem s výsledky projektů a poskytnout prostor pro odbornou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli. Cílem této aktivity je nalézt možné partnery, kteří by výsledky projektů komercionalizovali, zajistili výrobu a případně i s podporou EGAP vyváželi úspěšné produkty do zahraničí.

Výstupy semináře najdete na stránce TAČR

Země živitelka 2018

Již pozítří začíná 45. ročník Země živitelka na Výstavišti Český Budějovicích a bude probíhat ve dnech 23. - 28. 8. 2018. Zastavte se u našeho stánku, který naleznete v Pavilonu T1.

Polní den Štítná, středa 11.7.2018

Ekofarma Javorník Štítná, Nejlepší sedlák svazu Pro-bio za rok 2016 Vás srdečně zve na Polní den ve středu 11. července 2018 ve Štítné nad Vláří 414. 

Akce je určena pro mikro, malé a středně velké zemědělské podniky. 

Účast, prosím, potvrďte předem telefonicky nebo mailem: paní Kostková tel.: 577 002 312, 577 002 311, e-mail: kostkovaatjavor-stcz

 

Stránky