Aktuality

Informační listy č. 41

Právě vyšlo nové vydání Informačních listů, ve kterém najdete články:

  • Zlatý klas 2016 pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy
  • Nová legislativa v oblasti ochrany půd
  • Pedologické dny
  • Ocenění pracovníků Českou akademií zemědělských věd a jmenování nových docentů a doktorů v oborech spřízněných s problematikou půdy a vody

Plná verze zde: Informační listy č.41
Archiv Informačních listů

Transfer výsledků výzkumu do praxe

Dnes začal cyklus seminářů s tématikou půdoochranných technologií a jejich využití pro plnění podmínek standardu DZES 5. 

Semináře jsou určeny pro zemědělce, kteří mají své DPB vedeny v LPIS a jsou povinni dodržovat standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). V rámci školení bude rovněž prezentována Protierozní kalkulačka, která představuje účinný nástroj pro posouzení vhodnosti osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Pro omezení eroze, zadržení vody v krajině a zlepšení vláhových poměrů je důležitý obsah organické hmoty v půdě. Proto bude rovněž představen Kalkulátor bilance organické hmoty a možnosti jeho využití v praxi.

Protierozní kalkulačka umožňuje uživatelům posoudit vhodnost osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Zemědělci nebo poradci mohou pomocí Protierozní kalkulačky jednoduše, rychle a efektivně vyhodnotit erozní ohroženost na daném pozemku a jsou schopni navrhnout účinná protierozní opatření nejen v rámci plnění standardu DZES 5, ale i nad jeho rámec s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Kalkulačka umožní přímo zemědělcům, nebo za pomoci akreditovaných poradců MZe, modelovat různé varianty zastoupení plodin a použitých technologií na vybraných zemědělských parcelách. Kalkulačku je možné využít i jako alternativy půdoochranných technologií v rámci DZES 5.

Výpočet bilance organické hmoty v orných půdách je online aplikace, která poskytne uživatelům nástroj pro popis vlivu hospodaření na obsah půdní organické hmoty prostřednictvím výpočtu její bilance. Model výpočtu vychází z metodiky zpracované ve Výzkumném ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislavě a je založen na dlouhodobých polních pokusem, díky kterým mohly vzniknout tabulky s koeficienty potřebnými k výpočtu bilance uhlíku. Model byl uzpůsoben podmínkám České republiky tak, aby odrážel specifika naší republiky, jak z pohledu produkčního hodnocení půd, tak z pohledu některých specifik hospodaření na zemědělské půdy. Prezentovaná verze bilance je stále zpřesňována a zdokonalována s cílem vytvoření modelu vystavěném na dostupných pedologických, klimatických a dalších souvisejících databázích.

Termíny a místa konání seminářů

 

Kraj

Datum

Místo

1

Vysočina

5. 10. 2016

zasedací místnosti budovy MZe ČR Pelhřimov, U stínadel 1316, Pelhřimov

2

Jihomoravský

26. 10. 2016

Brno, Kotlářská 53

3

Středočeský

3. 11. 2016

Poštovní 4, 261 01 Příbram V

4

Pardubický

8. 11. 2016

zasedací místnosti v budově OSSZ (bývalého Okresního úřadu) Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí

5

Ústecký

10. 11. 2016

Agrokomplex Bohušovice

6

Zlínský

15. 11. 2016

Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

7

Olomoucký

16. 11. 2016

Motorest ZD Kokory

 Semináře začínají vždy od 9.00 hodin   

Polní simulátor větru v akci

Inspirováni heslem „poručíme větru dešti“ byl po úspěšném vývoji dešťového simulátoru na pražském pracovišti VÚMOP, na Oddělení Pedologie a ochrany půdy, vyvinut v rámci řešení projektu NAZV QJ1330121 „Optimální prostorová struktura větrolamů a jejich vliv na aktuální ztrátu půdy větrnou erozi“ polní simulátor větru. Jedná se o mobilní zařízení skládající se z elektrického ventilátoru, měřící části (tunelu) a odlučovací části (cyklónu). Ventilátor vyvine maximální rychlost 9 m/s, přičemž podmínky na poli jsou dále přiblíženy turbulentním prouděním vháněného vzduchu.

V letošním roce byl dokončen vývoj a byly provedeny první testy na různých půdních typech. V terénu je kromě sedimentu hodnocena také drsnost povrchu za pomoci 3D analýzy. Přístroj tedy dokáže zjistit reálnou ztrátu půdy při dané rychlosti. Jsou zjišťovány vztahy mezi charakterem půdy (zrnitost, vlhkost, stabilita půdní struktury) a charakterem sedimentu, resp. vztahy mezi drsností povrchu a odnosem půdy. Doufáme, že výsledky řešení projektu přispějí k získání reálné představy o ztrátě půdy větrnou erozí a přispěje tak k realizaci opatření proti větrné erozi v krajině.

Bližší informace podáme na pedologieatvumopcz (subject: Simulator%20vetru)

Polní den ve Slovči

Náš ústav prezentoval na polním dnu cukrovky a kukuřice ve Slovči výsledky své výzkumné práce. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout v akci simulátor deště a diskutovat o možnostech efektivní ochrany půdy před erozí.

Zájem byl zejména o testování nových půdoochranných technologií při pěstování erozně nebezpečných plodin. Zaujala i protierozní kalkulačka, pomocí které si mohou zemědělci ověřit protierozní účinnost osevních postupů na jimi užívaných půdních blocích.

 

Fotogalerie:

   

 

   

Významné ocenění pro náš ústav

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy společně s partnery Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Výzkumným ústavem bramborářským a firmou P&L řešili od roku 2012 grantový projekt TAČR TA02021392 „Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí“. Hlavním cílem projektu bylo navrhnout vhodné půdoochranné technologie pro pěstování brambor a cukrové řepy založené na vývoji nových pracovních orgánů pro zpracování půdy a aplikaci hnojiv.

 

 

V letošním roce byl tento projekt úspěšně ukončen, o čemž svědčí i získaná cena ZLATÝ KLAS na mezinárodní výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA. 

Řešitelský kolektiv zde představil v projektu vyvinuté Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd. Půdoochranné pakety, aktuálně řeší technologii pro půdoochranné pěstování brambor s odkameněním na mírně svažitých pozemcích dle závazných standardů správné zemědělské praxe (DZES 5). Pakety vytváří nový tvar a velikost hrůbků, který v kombinaci s vymělčením a zúžením nekolejové brázdy, důlkováním a hrázkováním, významně zlepšuje zadržení srážkových vod, zpomaluje povrchový odtok a omezuje riziko vodní eroze. To vše přispívá k stabilizaci vláhových podmínek, k vyššímu využití živin a stabilizaci výnosů hlíz zejména v sušších letech. Zařízení je chráněno 9 průmyslovými a jedním užitným vzorem.

Samotné ocenění je pro řešitelský kolektiv velkou poctou. Zároveň jsme však rádi, že naše půdoochranné technologie neoslovily pouze odbornou komisi, ale i samotné zemědělce, pro které jsme je navrhovali.

 

 

Náš ústav uspořádal semináře k problematice ochrany vod, preciznímu zemědělství a ekosystémovým službám

Kořenové čistírny odpadních vod/kvalita vod drobných vodních toků v zemědělské krajině V posledních měsících uspořádal VÚMOP, v.v.i. čtyři semináře s mezinárodní účastí. Sérii seminářů zahájil květnový polní den konaný na výzkumných plochách VÚMOP, v.v.i. v povodí VN Švihov na Želivce a na kořenové čistírně v obci Popelištná. Tento polní den proběhl v rámci řešení projektu Aquarius (Norway grants).

 


 

V červnu jsme se na semináři v rámci projektu FATIMA (Horizon 2020) za účasti kolegů ze Španělska, Rakouska a Nizozemí zabývali možnostmi precizního zemědělství pro stabilní výnosy plodin a ve vazbě na ochranu vod. Seminář se uskutečnil v obci Dehtáře a na přilehlé experimentální ploše ZD Kojčice. 

  

 

Projektu LaPlaNt patřily semináře dva, oba s účastí kolegů z norského institutu NIBIO. První se konal koncem května v Jihlavě a byl zaměřen na diskutování a hodnocení postojů úředníků, zemědělců a studentů k vazbám zemědělského hospodaření a možnostem ochrany prostředí. Druhý seminář, závěrečný, proběhl koncem srpna v Praze a přinesl souhrn poznatků a doporučení, dosažených během řešení projektu. 

     

 

Podrobné informace naleznete na jednotlivých stránkách projektů:

aquariuswww.ng-aquarius.org/
www.laplant.org/
Fatimafatima-h2020.eu/

 

 

 

Do práce na kole

V květnu se náš ústav již čtvrtým rokem zapojí do soutěže "Do práce na kole". Doufáme, že se nám i letos podaří posunout hranice naší výkonnosti kousek dále.

V loňském roce se zapojilo 30 pracovníků a společně se nám podařilo našlapat 9 587 km a dosáhnout v průměru 56,15 % pravidelnosti! V roce 2014 to bylo 20 pracovníků, našlapali jsme společně 4 751 km a dosáhli průměrné pravidelnosti jízd 47,5 %. V roce 2013 soutěžilo 11 pracovníků a najeli jsme 2 547 km při 32% pravidelnosti jízd.

A pro zajímavost – v loňském roce náš nejúspěšnější borec našlapal za měsíc 917,8 km!

 

Autentický rozhovor s kolegou z brněnského pracoviště najdete zde 

Více informací o projektu na www.dopracenakole.net

Zemědělská krajina by mohla zadržet o 40 procent více vody

Ačkoli celková retenční kapacita zemědělských půd v ČR (schopnost zadržovat vodu) činí 8 400 000 000 m3 vody, ve skutečnosti udrží tato půda jen 5 040 000 000 m3. Snížená schopnost krajiny zadržovat vodu je dána především špatným hospodařením, poškozením půdy vodní a větrnou erozí, nadměrným utužením půdy a ztrátou biologické aktivity půd. Pokud by se ale do půdy vrátila organická hmota a hospodařící zemědělci by využívali doporučované půdoochranné technologie, mohla by se současná situace poměrně rychle změnit.

Podle našich propočtů by se jen v průběhu jednoho roku zvýšila schopnost zemědělské půdy v ČR zadržovat vodu o více než miliardu mvody, konkrétně na 6 500 000 000 m3. Do tří let by pak dále vzrostla o 300 milionů ma do deseti let by byla zemědělská půdy v ČR schopna zadržet přes sedm miliard mvody, tedy 7 100 000 000 m3.

 

Foto © Ing. Martin Lípa 

 

Pokud je půda v dobrém stavu, může účinně regulovat odtok vody z krajiny a tlumit jak rizika dopadů povodní, tak rizika nadměrného sucha. Jeden hektar hluboké černozemě může zadržet až 3 500 mvody. Půdy, i když nejde zdaleka vždy o černozemě, přitom v ČR nestále ubývá. Podle statistik našeho ústavu ubylo u nás od roku 1937 celkem 800 000 hektarů zemědělské půdy, v posledních letech ubývá až 15 hektarů půdy denně. Bohužel jde často o půdy kvalitní, v blízkosti měst a v nivách řek, která ovšem následně není využita k zemědělskému hospodaření, ale ke stavebním účelům. Schopnost zadržet vodu je v případě pokrytí původně zemědělské půdy nepropustnými povrchy nulová.

 

Stránky