Tiskové zprávy

Nahlášené erozní události nově putují i k zástupcům samospráv

Praha, 9. července 2019 – Vodní eroze je jedním z nejrozšířenějších procesů poškozujících a znehodnocujících naši zemědělskou půdu a následně může být i příčinou dalších negativních následků spojených s extrémními projevy počasí. Bohužel mnoho případů eroze si způsobujeme sami špatným hospodařením. Pro snížení negativních dopadů eroze zemědělské půdy je proto třeba dbát na správnou zemědělskou praxi. Webový portál Monitoringu eroze zemědělské půdy pomáhá mapovat stav pozemků v celé České republice. Díky tomu lze v postižených lokalitách zpřísnit pravidla hospodaření, kterými je podmíněno vyplácení zemědělských dotací. Zapojit se do monitorování může každý!
Celorepublikový portál monitoringu erozních událostí slouží již několik let. Pomocí něj bylo zaznamenáno již bezmála 1400 erozních událostí, z toho 158 jen v letošním roce. Informace z monitoringu poskytují Ministerstvu zemědělství přehled o postižených oblastech, ale i zpětnou vazbu o účinnosti přijatých opatření. Lokality zaevidované v tomto systému jsou dále posuzovány a mohou na nich být zpřísněny pravidla hospodaření, kterými je dále podmíněno vyplácení zemědělských dotací. S erozí zemědělské půdy se dá bojovat například správnými osevními postupy, vyšší pestrostí pěstovaných plodin a v postižených oblastech upřednostňováním těch, které nezvyšují riziko odnosu cenné půdy. I přes veškerá opatření a osvětu se počet erozních událostí zvyšuje. 

„Nevhodným hospodařením zemědělce může dojít ke vzniku eroze a je třeba tyto případy posuzovat vždy individuálně. Se Státním zemědělským intervenčním fondem jsme se dohodli, že tam, kde nastanou opakované případy eroze půdy, přijdou pro dané zemědělce sankce v podobě snížení dotací,“řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nahlášené erozní události jsou pomocí informačního systému LPIS automaticky předávány majitelům postižených pozemků. Čeští zemědělci tak mají přehledem o tom, že na pozemcích, které užívají, vznikla eroze. Nově Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy předává tyto informace i zástupcům samospráv, v jejichž katastrálním obvodu byla erozní událost zaznamenána. „Tímto krokem jsme posílili informovanost obcí. Je důležité, aby jejich zástupci věděli, jaké pozemky jsou v daném katastru případně postiženy erozí a např. i na jaké ploše. Pro obec to může znamenat určité nebezpečí, na které takto může reagovat,“ sdělil důvod zasílání upozornění ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba.    

Erozní událostí nazýváme odnos nejúrodnější části půdy, ať už vlivem srážek nebo větru. Společně s ornicí jsou ze zemědělského pozemku často odnášeny osiva, hnojiva a další látky, které působí škody na obecním a soukromém majetku, zanášejí a znečišťují vodní toky nebo nádrže. A samozřejmě jsou poškozovány pozemky vlastníků, což má často za následek snížení samotných výnosů.  Proto je v zájmu všech takovým událostem předcházet. „Ohlásit erozní událost může opravdu kdokoliv. Přispěje tím ke zlepšení a dobrému cílení protierozní ochrany. Stačí se obrátit na příslušnou pobočku Státního pozemkového úřadu. Kontakty lze zjistit na našich webových stránkách SPÚ nebo i na webových stránkách Monitoringu eroze,“ vysvětlil ředitel Vrba.  

Dalším klíčovým nástrojem pro zlepšení funkčnosti krajiny jsou pozemkové úpravy. Díky nim se vrací do krajiny meze, remízky, stromořadí, poldry, větrolamy a další prvky, které pomáhají krajině vyrovnat se s klimatickou změnou i variabilitou počasí. Státní pozemkový úřad provedl již bezmála 2 500 komplexních a 3 000 jednoduchých pozemkových úprav na celkové rozloze téměř 1,2 milionu ha, což je skoro 27 % výměry zemědělského půdního fondu.

Zdroj: Státní pozemkový úřad

 

Diskuse s uzbeckými partnery na téma závlah

Zástupci VÚMOP seznámili odborníky z Ministerstva vodních zdrojů Uzbekistánu s historií a současným výzkumem a praxí zemědělského odvodnění a závlah v podmínkách ČR. Během jednání se rozvinula živá diskuse na daná témata, byly porovnány přírodní a zemědělské podmínky obou zemí a byly projednávány možnosti případné výzkumné spolupráce. Uzbecké kolegy jakož i kolegy z Provozně-Ekonomické fakulty ČZU zaujala problematika postupů pro retenci drenážních vod, aspekty jakosti drenážních vod z hlediska pesticidů a jejich možná řešení. Značnou pozornost vzbudila web-gisová aplikace kalkulačka vláhové potřeby a probíhající regionální bilance vodních zdrojů určených m.j. pro zemědělské závlahy.

Projekt Biomasa získal druhé místo v kategorii Veřejná sféra cen SDGs 2019

Projekt Biomasa v ocenění SDGs 2019 obsadil druhé místo v kategorii Veřejná sféra. Cenu z rukou ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové přebral při galavečeru cen SDGs ředitel ústavu Radim Vácha.

„Bylo mi ctí převzít ocenění za projekt Biomasa, který se v náročné konkurenci umístil na druhém místě v kategorii Veřejná sféra. Již z vlastního průběhu akce bylo zřejmé, že programu Cíle udržitelného rozvoje je věnována významná pozornost. Je třeba ocenit, že náš ústav vytváří kvalitní výsledky, které se uplatňují v praxi a přispívají ke snaze této akce učinit svět lepším. Naše poděkování i blahopřání patří rovněž spoluřešiteli projektu, kterým je Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze“.

Děkujeme všem hlasujícím, našim příznivcům, partnerům a zaměstnancům, kteří se na projektu Biomasa podíleli.

Záznam z galavečera můžete shlédnout na profilu Asociace společenské odpovědnosti
Tisková zpráva Cen SDGs
V Praze 30. května

  

Foto: Petr Klapper pro Asociaci společenské odpovědnosti

Nové funkce aplikace Protierozní kalkulačka

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) vyvinul pro Ministerstvo zemědělství (MZe) nové funkce aplikace Protierozní kalkulačka. Na konci roku 2017 došlo k zásadním aktualizacím aplikace, které značně rozšiřují stávající funkcionalitu.

 1. Úprava komponenty aplikace pracující s RÚIAN (ČÚZK) pro vyhledávání parcel s rozdělením na pozemkové (evidována v některém druhu pozemku v rámci zemědělské půdy nebo druhu pozemku "vodní plocha" nebo "ostatní plocha") a stavební (evidovaná v druhu pozemku „zastavěné plochy a nádvoří“).
 2. Sjednocení roztříštěných komponent pro vyhledávání dle území, KN a DPB do jedné komponenty v Panelu nástrojů.
 3. Optimalizace komponenty spravující Skupiny DPB, doplnění možnosti skupiny přejmenovávat a měnit jejich pořadí.
 4. Optimalizace komponenty umožňující za určitých podmínek práv internetového prohlížeče geolokalizaci uživatele pracujícího s aplikací při současném přiblížení mapového okna.
 5. Optimalizace komponenty ovládající Panel vrstev spočívající v rozšíření možností řazení vrstev a napojení vybraných vrstev na metadatový katalog.
 6. Optimalizace komponenty ovládající Mapový panel přidávající interaktivní popisky v mapě ke všem vektorovým komponentám reprezentujícím DPB/EUC/EP.
 7. Optimalizace editačních nástrojů Panelu nástrojů včetně vytvoření nového nástroje na kreslení a editaci DPB, EP, EUC s možností přichytávání k vertexům a liniím existujících prvků.
 8. Napojení na službu MZe - LPI_GDP01A, která vrací seznam dílů půdních bloků na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB). Dále zajištění pravidelné aktualizace prvků DPB vedených v LPIS pomocí veřejného exportu dat ve formátu XML. Zajištění možnosti využití těchto služeb na úrovni uživatele i správce aplikace.
 9. Rozšíření komponenty aplikace importující geometrii tak, aby byla schopná importovat shapefile i data ve formátu XML včetně informace o druhu kultury a to do uživatelem zvolené Skupiny DPB. Při importu je nutné mít možnost prvky načíst a případně odebrat a neimportovat. Optimalizace exportu prvků.
 10. Optimalizace komponenty Panel lokalizace, konkrétně rutiny počítající mediánovou hodnotu Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření Cp.Pp včetně doplňujícího pravidla pro návrh DZES 5 a to včetně možnosti toto pravidlo v případě neschválení či pozdržení účinnosti návrhu DZES 5 na pokyn objednatele vypnout.

Budeme Vám vděčni za zpětnou vazbu a další náměty na novou funkcionalitu.

Kontaktní email: geoportalatvumopcz

Interaktivní nástroj je dostupný na adrese: https://kalkulacka.vumop.cz

Vznikla Kalkulačka vláhové potřeby

Nová interaktivní aplikace Kalkulačka vláhové potřeby umožní určit vláhovou potřebu a závlahové množství zemědělských plodin. Vývoj aplikace byl zaměřen na propojení dostupných datových zdrojů tak, aby bylo možné plně využívat dostupná data bez potřeby údaje zadávat ručně. Řešeno je například propojení na osevní postupy a analýzy DMT (digitální model terénu) dostupné v internetové aplikaci Protierozní kalkulačka, propojení na údaje o půdních druzích získaných digitalizací KPP (Komplexní průzkum půd) a napojení na datové zdroje Českého hydrometeorologického ústavu.

Velikost závlahového množství závisí nejen na vláhové potřebě plodiny a na využitelných srážkách ve vegetačním období. Zásadní vliv má i zásoba vody v půdě na začátku vegetačního období, množství vzlínání podzemní vody a na využitelnosti závlahové vody.

Výchozím podkladem pro určení závlahového množství je norma ČSN Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu, která platí pro stanovení potřeby závlahové vody při navrhování a posuzování staveb a zařízení sloužících doplňkové závlaze. Potřebu závlahové vody charakterizuje závlahové množství a celková potřeba závlahové vody, časový průběh potřeby závlahové vody, závlahová dávka a veličiny pro návrh závlahových zařízení.

Hodnoty závlahového množství jednotlivých zemědělských plodin, kultur a zeleniny byly stanoveny na základě celosvětově doporučovaného postupu FAO 56.

Aplikace Kalkulačka vláhové potřeby je dostupná na adrese:

https://vlaha.vumop.cz/

Kalkulačka vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Den otevřených dveří na demonstrační farmě Bureš

Demonstrační farma Bureš s.r.o. uspořádala 16. 5. 2017 již druhý den otevřených dveří pro zájemce z řad zemědělců. Tentokrát byly prezentace a praktické ukázky zaměřeny na hodnocení erozního ohrožení pozemků a volhu vhodných půdoochranných technologií.

Celým dnem provázel pan Jindřich Šmöger, který návštěvníky seznámil s podnikem a na příkladech erozních událostí z minulých let prezentoval používaná půdoochranná opatření a technologie na farmě.

 

Ing. Martin Mistr, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vysvětlil změny v nastavení vrstvy erozní ohroženosti v LPIS od roku 2018 známé jako „Redesign“, a na příkladu Farmy Bureš. S.r.o. ukázal možnost využití protierozní kalkulačky pro hodnocení erozního ohrožení. V řízené diskusi návštěvníci mohli konzultovat své problémy a zkušenosti s používáním půdoochranných technologií a nechat si on-line v Protierozní kalkulačce ověřit půdoochranný efekt jimi používaných osevních postupů.

Ing. Jiří Šilha ze SOUFFLET AGRO a. s. představil půdoochranné technologie vhodné pro plnění standardů DZES, vhodné sledy plodin pro správné hospodaření s vodou a její zadržování v krajině a využití meziplodin pro zajištění stálé pokryvnosti půdy.

Na poli pan Šmöger představil a vysvětlil postup při dělení půdních bloků na parcely, páskové zpracování půdy s možností cíleného hnojení se setím do vymrzlé meziplodiny.

Na parcelách prezentoval promyšlenou strategii pro redukované zpracování půd, využití funkčních směsí meziplodin a podsevových směsí zakládaných do porostu erozně nebezpečné plodiny.  Na závěr polní pochůzky byla diskutována opatření pro lepší zadržení dešťových srážek pro jejich následné využití plodinami a zajištění optimálních podmínek pro růst rostlin i v době přísušku.

Příští den otevřených dveří se uskuteční 30.5.2017. Hlavním tématem bude bilance živin a organické hmoty v půdě, precizní zemědělství a variabilní hnojení.

Kontakt:

Jindřich Šmöger
Statek Bureš, s.r.o.
Bučina 76
566 01 Vysoké Mýto

Změna organizace provádějící aktualizaci BPEJ a jejich vydávání

Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka svými rozhodnutími ze dne 3. 11. 2015 pod č.j. 58702/2015-MZE-13222 a ze dne 27.11.2015 pod č.j. 63188/2015-MZE-13222 rozhodl s účinností k 1.1.2016 o delimitaci a převodu části zaměstnanců, činností a souvisejícího nezbytného vybavení z VÚMOP, v.v.i. na Státní pozemkový úřad (SPÚ).

 

Poskytování informací týkajících se aktualizace BPEJ dle místní příslušnosti:

Pracoviště

Jméno

kontakt
Praha

Ing. Poruba Miroslav

729 922 504
mporubaatspucrcz

BrnoIng. Czelis Radim

721 962 514
rczelisatspucrcz

České BudějoviceIng. Pomije Tomáš724 135 687
tpomijeatspucrcz

 

Kontaktní osoba pro výdej dat BPEJ

PracovištěJménokontakt
BrnoAleš Sekanina

606 457 399
asekaninaatspucrcz

 

Kontakty na pobočky a úřední hodiny najdete na stránkách SPÚ 

Přesun činností a zaměstnanců souvisejících s aktualizací a správou BPEJ na SPÚ

 Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka svými rozhodnutími ze dne 3. 11. 2015 pod č.j. 58702/2015-MZE-13222 a ze dne 27.11.2015 pod č.j. 63188/2015-MZE-13222 rozhodl s účinností k 1.1.2016 o delimitaci a převodu části zaměstnanců, činností a souvisejícího nezbytného vybavení z VÚMOP, v.v.i. na Státní pozemkový úřad (SPÚ).

Činnosti, které k 1. 1. 2016 přechází na SPÚ:

 • aktualizace a domapování bonitovaných půdně – ekologických jednotek (BPEJ)
 • Zpracování dat BPEJ pro tvorbu digitálních katastrálních map
 • Vedení a údržba Celostátní databáze BPEJ
 • Poskytování metodické kontrolní činnosti
 • Správa BPEJ

Zároveň přechodem 24 zaměstnanců z VÚMOP, v.v.i. na SPÚ zaniká i možnost kontaktovat níže uvedené pracovníky na pracovních adresách a pevných linkách VÚMOP, v.v.i.

O nových kontaktech pracovníků budeme informovat počátkem příštího roku.
 

Jedná se o pracoviště:

Pracoviště Praha

Beňa Pavel Ing.

Kohoutová Ladislava Ing.

Poruba Miroslav Ing.

Sedmidubský Tomáš Ing.

Žigmund Ivan Ing.

 

Pracoviště Brno

Blecha Martin Mgr. Ph.D.

Czelis Radim Ing.

Koutná Růžena

Kučera Josef Ing.

Novotný Jiří Ing.

Obršlík Jiří Ing. Ph.D.

Pacola Miloslav Ing.

Vachek Michal Ing.

Skupina IT

Homoláčová Soňa

Pokorný Jakub Ing.

Sekanina Aleš

 

Pracoviště České Budějovice

Frána Jiří Ing.

Pešl Vladimír Ing.

Pomije Tomáš Ing.

Sobol Daniel Bc.

Soukup Miroslav Ing.

Suk Miroslav Ing.

Skupina IT

Vejšická Kristýna Bc.

Aktualizace statistické ročenky zpřístupňuje nejnovější informace o stavu zemědělské půdy v ČR

Aktualizovaná forma statistické ročenky zpřístupňuje nejnovější informace o stavu zemědělské půdy v ČR. Březnová aktualizace ročenky doplňuje stupně erozní ohroženosti (SEOP) pro vodní erozi a data pro větrnou erozi na těžkých půdách, aktualizuje data BPEJ a LPIS a všechny informace, které z nich vycházejí. Došlo k aktualizaci hranic správních jednotek. Nová funkce umožňuje generování reportu pro vybranou statistiku do PDF. Statistickou ročenku půdní služby nalezete na geoportálu SOWAC-GIS či přímo na adrese http://statistiky.vumop.cz/.

MZe ČR – Sekce zemědělských komodit ve spolupráci s VÚMOP, v.v.i. připravili pro všechny zájemce veřejně přístupnou aplikaci, která poskytuje statistické údaje o stavu zemědělské půdy v ČR. Projekt poskytuje unikátní informace o degradacích půdy, jakými je například vodní a větrná eroze, acidifikace či utužení, ale i rozsáhlou skupinu informací o půdních vlastnostech a charakteristikách.

Aplikace umožňuje uživatelům zobrazit statistická data nejen za celou republiku, ale i podrobnější za další kraj, okres, obec i katastr. V mapové části aplikace jsou dostupné mapy ke všem vyhodnocovaným charakteristikám, je tedy možné si udělat představu např. o prostorovém rozmístění nejkvalitnějších (a tedy nejcennějších) půd či naopak půd ohrožených jednotlivými formami degradací.  

Statistické údaje ze zvoleného území se zobrazují v přehledných grafech a tabulkách, a to jak v procentním zastoupení, tak i v hektarových výměrách jednotlivých kategorii. Aktuální hodnoty lze přehledně porovnat s hodnotami předchozích let a sledovat tak jejich vývoj. Informace získané z tabulek, grafů či mapových vrstev mohou dobře posloužit např. při rozhodování o realizaci účinných ochranných opatření.

Zemědělská půda jako základní výrobní prostředek v zemědělství je neustále ohrožována různými způsoby degradace. Například vodní erozí je aktuálně ohroženo více než 50 % celkové rozlohy zemědělské půdy. Dostupnost aktuálních a nezkreslených informací o stavu zemědělské půdy tak může výrazně přispět k snížení negativních dopadů této situace.

 

Mapová aplikace pomůže rozhodovat v oblasti ochrany podzemních vod

Odborníci na životní prostředí mají k dispozici nový nástroj, který zpřesňuje hodnocení zranitelnosti podzemních vod zejména před plošnými zdroji znečištění. Vědecký tým v čele s RNDr. Pavlem Novákem, Ph.D. vytvořil Syntetickou mapu zranitelnosti podzemních vod, která může zlepšit management ochrany zdrojů povrchových a podzemních vod. V současné době tento mapový podklad nachází široké uplatnění v plánech oblastí povodí i v oblasti rozhodovací a vyjadřovací činnosti státních podniků Povodí.

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod (SMZPV) je dostupná ve specializované mapové aplikaci na geoportálu SOWAC-GIS na adrese https://zranitelnost.vumop.cz/

Podzemní voda je těžko nahraditelným zdrojem vody zejména v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Její znečištění je rizikem, které je nejen problémem ekologickým, ale i ekonomickým. Náklady na úpravu znečištěné vody či její nahrazení zdrojem jiným mohou být enormní. Sanace kontaminovaného zdroje může být nemožná nebo velmi obtížná a nákladná. Vědci již několik let varují, že voda bude i v našich podmínkách čím dál více strategickou surovinou.

Při hodnocení rizik je důležité vycházet z co nejpřesnějších údajů. Proto RNDr. Pavel Novák, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. spolu s kolegy z firmy GEOtest a.s. z Brna vypracovali Syntetickou mapu zranitelnosti podzemních vod, která byla vytvořena na základě syntézy hydropedologických a hydrogeologických charakteristik a vyjadřuje potenciál rizika vyplavování nebezpečných látek do podzemních vod.

Každá dílčí vrstva je rozdělena do pěti kategorií, kde hodnota 1 znamená nejzranitelnější oblast, hodnota 5 pak oblast zranitelnou nejméně. Jejich syntézou pak vznikne mapa, která bere v úvahu jak charakter horninového prostředí, oběh podzemních vod a průtočnost kolektoru, tak i kvalitu zemědělských a lesních půd, které významnou měrou ovlivňují, zdali a jak znečištění bude postupovat do prostředí horninového. Vláhová bilance pak zpřesňuje celkový výpočet z hlediska dotace podzemních vod.

Garantem vrstvy zranitelnosti horninového prostředí je GEOtest a.s. Garantem vrstvy zranitelnosti půd, která vychází z analýzy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Garantem vrstvy kategorizace lesních půd je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (UHUL). Pro hodnocení zemědělských půd byly vybrány ty parametry, které mají vliv na infiltrační schopnost půdy: hlavní půdní jednotka, sklonitost, expozice a hloubka půdy. Vlastnosti lesních půd byly získány z veřejně přístupných děl a oblastních plánů rozvoje lesů spravovaných UHUL a dále pomocí vyhodnocení leteckého snímkování. Hodnoty vláhové bilance byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) za období 1961 - 2010.

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod (SMZPV) vznikla v rámci výzkumného projektu NAZV QH 82096 s názvem „Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC“ s dobou řešení 2008 – 2012.