Vědecká rada

Vědecká rada ústavu je odborným poradním orgánem ředitele pro oblast hodnocení dlouhodobého rozvoje ústavu, rozvoje vědních oborů daných do působnosti ústavu zřizovací listinou a pro hodnocení výsledků výzkumné a vývojové a ostatní činnosti ústavu.

Projednává zejména návrhy koncepcí rozvoje výzkumu a vývoje, komplexní metodiky výzkumu a vývoje a syntetické zprávy z výsledků výzkumné a vývojové činnosti ústavu. Členové Vědecké rady ústavu jsou jmenováni ředitelem z řad tvůrčích výzkumných a vývojových pracovníků ústavu a předních odborníků z jiných výzkumných institucí, univerzit, státní správy a samosprávy a z oblasti rozhodujících uživatelů výsledků.

V rámci Vědecké rady ústavu, v návaznosti na řešené výzkumné projekty, granty a zakázky, ve vazbě na související vědní obory, byly ustaveny odborné komise.

Předsedou vědecké rady ústavu je náměstek pro výzkum a vývoj doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. Členové byli zvoleni příslušnými komisemi rady. Vědecká rada ústavu se ve své činnosti řídí Statutem a jednacím řádem.

Členové Vědecké rady ústavu

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka ČZU
Ing. Jarmila Čechmánková VÚMOP, v.v.i.
prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc. ČZU
RNDr. Vojtěch Kněžek Praha
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. ČZU
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c. ČZU
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. VÚMOP, v.v.i.
prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. JČU
Ing. Václav Marek MŽP
Ing. Pavel Novák, CSc. VÚMOP, v.v.i.
RNDr. Pavel Novák VÚMOP, v.v.i.
Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. VÚMOP, v.v.i.
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. ČZU
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. VÚPOP
Ing. Miroslav Tesař, CSc. AV ČR
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. ČZU
prof. Ing. František Toman, CSc. MENDELU
doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. VÚMOP, v.v.i.
prof. Ing. Jan Váchal, CSc. JČU
doc. Ing. Jiří Váška, CSc. ČVUT
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. VÚMOP, v.v.i.